Privacy Statement

Accountantskantoor Hessels is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement.

Contactgegevens

De heer J.R.B.F. Hessels is binnen ons kantoor het toeziend oog en het eerste aanspreekpunt voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens. J.R.B.F. Hessels is te bereiken via onderstaande gegevens:

Accountantskantoor Hessels
Veerdonk 5
4824 CJ BREDA
j.hessels@hesselsvanoorschot.nl
076 - 549 4059

Persoonsgegevens die wij verwerken

Accountantskantoor Hessels verwerkt persoonsgegevens van cliënten wanneer zij gebruik maken van onze diensten en/of cliënten deze gegevens zelf aan ons verstrekken.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken ten aanzien van de volgende categorieën:

 1. Cliënten
 2. Salarisadministratie
 3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Per categorie wordt tevens vastgelegd ten aanzien van welke doeleinden de verwerking geschiedt en wie toegang hebben tot de persoonsgegevens.

1. Cliënten

De verwerking geschiedt slechts voor de volgende doeleinden:

 1. de identificatie;
 2. het opstellen van een risicoprofiel in het kader van de Wwft;
 3. het onderhouden van contacten met cliënten;
 4. het uitvoeren van werkzaamheden zoals overeengekomen met cliënten;
 5. de uitvoering of toepassing van een andere wet.

Geen andere gegevens worden verwerkt dan:

 1. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bankrekeningnummer van de betrokkene;
 2. kopie identificatiebewijs;
 3. andere dan de onder 1 en 2 bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.

De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:

 1. degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de in het eerste lid bedoelde activiteiten of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken;
 2. anderen, in de gevallen dat er sprake is van een rechtmatige grondslag op basis van de AVG.

2. Salarisadministratie

De verwerking geschiedt slechts voor de volgende doeleinden:

 1. het berekenen en vastleggen van salarissen en vergoedingen aan of ten behoeve van betrokkene;
 2. het berekenen en vastleggen van belasting en premies ten behoeve van betrokkene;
 3. het regelen van aanspraken op uitkeringen in verband met de beëindiging van een dienstverband;
 4. de uitvoering of toepassing van een andere wet.

Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

 1. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bankrekeningnummer van de betrokkene;
 2. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder 1;
 3. nationaliteit en geboorteplaats;
 4. gegevens als bedoeld onder 1, van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige werknemers;
 5. gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en betalen van salarissen, vergoedingen en andere geldsommen en beloningen in natura aan of ten behoeve van de in het eerste lid bedoelde personen;
 6. gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en betalen van belasting en premies ten behoeve van betrokkene;
 7. gegevens, waaronder begrepen gegevens betreffende gezinsleden en voormalige gezinsleden van de betrokkenen, die noodzakelijk zijn met het oog op een overeengekomen arbeidsvoorwaarde;
 8. andere dan de onder 1 tot en met 4 bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.

De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:

 1. degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de in het eerste lid bedoelde activiteiten of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken;
 2. anderen, in de gevallen dat er sprake is van een rechtmatige grondslag op basis van de AVG.

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Accountantskantoor Hessels verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 1. Burgerservicenummer (BSN)

Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de met de cliënt overeengekomen doelen/dienstverlening. Indien doelen dan wel dienstverlening wijzigen, wordt dit opnieuw met de betrokkene afgestemd.

Op basis van welke grondslag en met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Accountantskantoor Hessels verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Wettelijke verplichting, omdat wij op grond van wet- en regelgeving mede vanuit onze beroepsorganisaties (NBA/NFFI) verplicht zijn om bij de uitvoering van onze werkzaamheden zorg te dragen voor voldoende dossiervorming. Daarnaast verwerken wij ook persoonsgegevens bij bijvoorbeeld het verzorgen van de belastingaangiftes voor onze cliënten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Accountantskantoor Hessels bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld dan wel de wettelijke bewaartermijnen die wij dienen te volgen. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 1. Voor cookies op onze website geldt een bewaartermijn van 1 jaar;
 2. Gegevens van een potentiële cliënt (die bijvoorbeeld via de website naar ons kantoor worden verstuurd), worden na 30 dagen verwijderd indien de potentiële cliënt uiteindelijk geen cliënt bij ons kantoor is geworden. Indien een potentiële cliënt wel cliënt wordt bij ons kantoor, worden de gegevens bewaard zolang als nodig is voor de dienstverlening aan de cliënt;
 3. Voor de vastlegging van persoonsgegevens in applicaties en dossiers ten behoeve van het uitvoeren van de dienstverlening voor de cliënt, volgt ons kantoor de wettelijke bewaartermijn die in veel gevallen 7 jaar bedraagt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Accountantskantoor Hessels verkoopt geen persoonsgegevens van cliënten aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met de cliënt hebben of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hieronder valt tevens het inzagerecht van instanties zoals de Belastingdienst.

In bijzondere gevallen kan het voorkomen dat wij persoonsgegevens verstrekken aan externe deskundigen zoals een notaris of advocaat in het kader van een met de cliënt overeengekomen opdracht voor deze externe deskundige(n). In dat geval zullen wij deze gegevens niet zonder toestemming van de cliënt verstrekken aan deze externe deskundige(n).

Deze gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Website bezoek

Ten aanzien van uw bezoek aan onze website geldt het volgende ten aanzien van persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Accountantskantoor Hessels gebruikt functionele, analytische en tracking cookies mede door middel van Google Analytics. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van het gebruikte apparaat. Accountantskantoor Hessels gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en om deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die het surfgedrag van bezoekers bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.

Bij het eerste bezoek aan onze website informeren wij bezoekers over deze cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Betrokkenen (de personen van wie wij persoonsgegevens verwerken) hebben het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebben betrokkenen het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Accountantskantoor Hessels en hebben betrokkenen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat betrokkenen bij ons een verzoek kunnen indienen om de persoonsgegevens die wij verwerken, in een computerbestand naar de betrokkene of een ander, door de betrokkene genoemde organisatie, te sturen.

Betrokkenen kunnen een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de eigen persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van de persoonsgegevens sturen naar j.hessels@hesselsvanoorschot.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de betrokkene is gedaan, vragen wij om een kopie van een identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, indien van toepassing de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het documentnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, op het verzoek.

Accountantskantoor Hessels wil betrokkenen er tevens op wijzen dat zij de mogelijkheid hebben om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Accountantskantoor Hessels neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende (technische) (beveiligings)maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als betrokkenen de indruk hebben dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met J.R.B.F. Hessels. De contactgegevens zijn bovenaan dit privacy statement vermeld.

Kunnen we deze privacyverklaring aanpassen?

Ja. Deze privacyverklaring is van mei 2018. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen.